Algemene voorwaarden – Art Maker

Algemeenheden

Artikel 1

Onderhavige algemene voorwaarden hebben betrekking op de contractuele relatie tussen de klant en Art Maker SRL, met hoofdzetel te Rue de Tongres 332 in 4684 Oupeye, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0734.676.614, actief onder de handelsnaam “Art Maker”, hierna genoemd “de onderneming”.

Artikel 2

§1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de hieronder vermelde activiteiten/diensten, uitgevoerd door de onderneming en waarvoor de klant zijn toestemming heeft gegeven.

Dit omvat:

 • de ontwikkeling en artisanale productie van design houten verlichtingsarmaturen (ophangingen, wandlampen, vloerlampen, enz.);
 • de ontwikkeling van protoypes voor toekomstige commercialisering;
 • de online verkoop van deze artikelen of afgeleide artikelen via de website www.artmaker.be, er e-mail, telefoon of handmatig;
 • deelname aan internationale designbeurzen voor de voorstelling van artikelen;
 • de verkoop van artikelen op internationale designbeurzen of in showrooms.

Onder "klant" wordt verstaan de persoon of professional die gebruik maakt van de diensten van de onderneming.

Met "bestelling" wordt de aankoop bedoeld die de klant bij de onderneming doet.

§2. De klant van de website moet in ieder geval meerderjarig zijn (d.w.z. 18 jaar of ouder). Bovendien wordt de bezoeker van voornoemde website vermeld onder de algemene rubriek "klant" om de in onderhavige algemene voorwaarden gebruikte termen te vereenvoudigen.

§3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op zowel de verkopen in België als in het buitenland en hebben betrekking op de volledige contractuele relatie tussen de onderneming en de klant: van het plaatsen van de bestelling tot de betaling en de levering.

Toepassing van de algemene voorwaarden

Artikel 3

§1. Onderhavige algemene voorwaarden hebben voorrang op andere algemene of bijzondere voorwaarden. Zij kunnen te allen tijde door de onderneming worden gewijzigd. Deze verbindt zich ertoe de klant hierover zo snel mogelijk te informeren.

De nieuwe versie van de algemene voorwaarden zal alleen van toepassing zijn op contracten die na de inwerkingtreding ervan worden gesloten. Afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden blijven mogelijk, door bijzondere of contractuele voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen onderhavige algemene voorwaarden en de bijzondere of contractuele voorwaarden, prevaleren deze laatste.

§2. De klant is gebonden door onderhavige algemene voorwaarden zodra zijn bestelling goedgekeurd is in overeenstemming met artikel 6. Indien een bestelling wordt geplaatst via de online verkoopsite www.artmaker.be, wordt hij verzocht het vakje aan te kruisen waarin hij verklaart deze algemene voorwaarden te hebben gelezen. Bij gebreke daarvan wordt de bestelling onmogelijk gemaakt.

Elektronische documenten

Artikel 4

In het geval dat het aanbod het resultaat is van elektronische correspondentie (onder andere per e-mail) tussen de klant en de onderneming en dat de verkoop bijgevolg buiten de online verkoopsite www.artmaker.be, om wordt afgesloten, aanvaardt de klant uitdrukkelijk dat deze elektronische correspondentie de contractuele relatie vormt en als bewijs van het bestaan van deze relatie kan dienen.

Inspanningsverplichting

Artikel 5

De onderneming heeft een inspanningsverplichting ten opzichte van de klant. De onderneming verbindt zich ertoe al het mogelijke te doen om de bestelling uit te voeren volgens de wensen van de klant. De onderneming is echter niet verplicht om middelen in te zetten die niet in verhouding staan tot het te bereiken doel.

Offerte - Prijzen en contractuele documenten

Artikel 6

§1. De toestemming kan door de klant worden gegeven middels:

 • de validering van de bestelling op de website www.artmaker.be en de volledige registratie ervan binnen dezelfde site. De orderbevestiging wordt door de onderneming elektronisch (per e-mail) naar de klant gestuurd.
  De orderbevestiging bevat de beschrijving, de referentie en de prijs van het (de) bestelde artikel(en). Elke wijziging uitgedrukt door de klant zal leiden tot een wijziging van de orderbevestiging en, indien van toepassing, van de vermelde totale kosten.
 • de mondelinge bevestiging (telefonisch) door de klant. Dit wordt vervolgens schriftelijk bevestigd door de onderneming; ;
 • de schriftelijke bevestiging per e-mail naar  info@artmaker.be.

§2. Indien de door de onderneming opgestelde offerte het voorwerp uitmaakt van een elektronische uitwisseling (met inbegrip van een e-mail) tussen de klant en de onderneming en de verkoop bijgevolg buiten de onlineverkoopsite www.artmaker.be, om wordt afgesloten, aanvaardt de klant uitdrukkelijk dat deze elektronische uitwisseling de contractuele relatie vormt en als bewijs van het bestaan ervan kunnen dienen.

Artikel 7

§1. In geval van annulering van een bestelling door de klant is hij een schadevergoeding verschuldigd van 10% van de waarde van de bestelling. De onderneming kan deze schadevergoeding eisen zonder voorafgaande ingebrekestelling.

§2. In geval van annulering van de bestelling door de onderneming, om redenen die buiten haar macht liggen ( bijvoorbeeld en zonder limitatieve waarde: verdwijning of gebrek aan voorraad, faillissement van een leverancier), verbindt de onderneming zich ertoe om de klant gelijkwaardige producten aan te bieden. Deze laatste is vrij om te aanvaarden of te weigeren.

§3. Kortingen of prijsverminderingen kunnen aan de klant worden toegekend. Deze kortingen en prijsverminderingen verlenen geenszins een recht aan de klant. Bij de toekenning ervan wordt rekening gehouden met de professionele relatie tussen de onderneming en de klant. Deze korting of prijsvermindering zijn strikt verbonden met het betrokken contract en kunnen in geen geval het voorwerp uitmaken van een algemene regel.

§4. De bestelling die op de website www.artmaker.be of elektronisch (e-mail) wordt geplaatst, wordt pas verzonden of geleverd na volledige betaling van het bestelde item, hetzij via een bankoverschrijving of via de beveiligde "PayPlug" -interface. Bij levering door ons kan het saldo contant worden betaald bij ontvangst.

$ 5. De afbeeldingen van onze modellen in onze gedrukte catalogus (PDF) of op onze website zijn niet contractueel.

Levertijd en leveringswijze

Artikel 8

§1. De orderbevestiging vermeldt een levertijd. In het algemeen is de levertijd 6 tot 8 kalenderweken na bevestiging van de bestelling voor artikelen die niet beschikbaar zijn in de voorraad van de onderneming. Deze termijn wordt slechts ter informatie gegeven en is niet bindend voor de onderneming voor zover de levering door een derde vervoerder geschiedt. De onderneming kan dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden in geval van vertraging voor redenen die te wijten zijn aan de betrokken vervoerder of aan derden.

§2. De klant verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met een levering door een derde vervoerder. Het bedrag van de offerte wordt vermeerderd met een forfaitair bedrag voor de leveringskosten, zoals bepaald in artikel 6. Deze bedragen worden berekend op basis van de tarieven van de vervoerder en zijn ter informatie opgenomen in de bijlage bij onderhavige algemene voorwaarden. De risico's verbonden aan het transport zijn enkel voor rekening van de vervoerder en dit, zodra de door de vervoerder te leveren bestelling is aanvaard.

§3. Bij ontvangst van de bestelling is de klant verplicht deze te controleren, voor het vertrek van de vervoerder of bij het in ontvangst nemen van de bestelling. Elk gebrek moet onmiddellijk worden gemeld aan de vervoerder en de bestelling moet worden geweigerd. Geweigerde artikelen worden geretourneerd aan de onderneming, dat zal onderzoeken of het aansprakelijk kan worden gesteld en, indien nodig, een nieuwe bestelling zal versturen. In ieder geval, in geval van verlies van een bestelling, wordt de klant uitgenodigd om contact op te nemen met de onderneming via e-mail op sav@artmaker.be. De klant en de onderneming verbinden zich ertoe een minnelijke schikking te vinden voor dit verlies.

Artikel 9

§1. In geval van een gebrek aan overeenstemming en in geval de verkooprelatie onderworpen is aan de wetgeving ter bescherming van de consument, is de klant verplicht om de onderneming binnen 7 kalenderdagen na de dag waarop het gebrek wordt vastgesteld per e-mail op de hoogte te brengen van het bestaan van dit gebrek op het adres sav@artmaker.be.

§2. In geval van een gebrek aan overeenstemming en in geval de verkooprelatie niet onderworpen is aan de wetgeving inzake consumentenbescherming, erkent de klant uitdrukkelijk dat de geleverde artikelen in overeenstemming zijn met zijn bestelling en vrij zijn van zichtbare gebreken. De klant is verplicht om elk ander gebrek binnen de 7 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk aan de onderneming te melden via sav@artmaker.be.

§3. Elke terugzending van één of meer artikelen, om welke reden dan ook, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant. In geen geval zal de onderneming instaan voor het dragen van de retourkosten.

Herroepingsrecht

Artikel 10

§1. De klant, die valt onder de in het Wetboek van Economische Wetgeving opgenomen wet op de consumentenbescherming, heeft 14 dagen de tijd om de overeenkomst te herroepen.
Dit herroepingsrecht moet worden uitgeoefend in het kader van de artikelen VI.47 en VI.53 van het Wetboek van Economische Wetgeving en is derhalve slechts van toepassing indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • de bestelling voldoet aan de voorwaarde van “verkoop op afstand”;
 • de bestelling is geen creatie "op maat", d.w.z. een creatie die door de onderneming wordt gemaakt om aan een specifieke en exclusieve klantenbehoefte te voldoen.

§2. Bovendien kan dit herroepingsrecht enkel worden ingeroepen indien de bestelde artikelen op geen enkele wijze zijn gebruikt of gewijzigd en als de originele verpakking niet is geopend.

§3. Dit herroepingsrecht geeft de klant de mogelijkheid om de artikelen op eigen kosten terug te sturen naar de onderneming. De vennootschap verbindt zich ertoe de artikelen terug te betalen op voorwaarde dat ze in hun oorspronkelijke staat (originele verpakking) en onder voorbehoud van de toepassing van §§ 2 en 3 van dit artikel zijn teruggestuurd. De klant moet zijn herroepingsbrief per e-mail sturen naar sav@artmaker.be, met vermelding van zijn volledige naam, postadres, e-mailadres, ordernummer en de artikelen die worden teruggestuurd. De klant heeft dan 7 dagen de tijd om het (de) artikel(en) op eigen kosten te retourneren.

§4. Voor zover het herroepingsrecht wordt uitgeoefend op de wijze en onder de voorwaarden zoals voorzien in dit artikel, verbindt de vennootschap zich ertoe om zo snel mogelijk het bedrag dat de klant voor de artikelen heeft betaald, terug te storten op de bankrekening die de klant aan haar heeft meegedeeld. De onderneming betaalt enkel de artikelen terug en dekt geenszins de retourkosten.

§5. In ieder geval behoudt de onderneming zich het recht voor om in geval van misbruik van het herroepingsrecht door de klant, een volgende bestelling van de klant te weigeren.

Garantie en retourzending van defecte artikelen

Artikel 11

§1. Indien de klant na ontvangst van de artikelen een verborgen gebrek opmerkt, is de wettelijke garantie van toepassing. De toepassing van de garantie bestaat uit een vervanging of, bij gebrek aan gelijkaardige artikelen, een terugbetaling van de artikelen op voorwaarde dat de klant op geen enkele wijze is tussengekomen op de artikelen en ze niet heeft gebruikt. Elke ingreep van de klant of van een derde partij buiten de onderneming, wat die ook moge zijn, heeft tot gevolg dat de garantie vervalt. De klant is verplicht de producten die onder de garantie vallen in de originele verpakking aan de onderneming aan te bieden.

§2. Om een teruggave onder de garantie onder de best mogelijke omstandigheden te garanderen, blijven de procedures van artikel 9 van toepassing. De kosten voor het terugsturen van de goederen naar de onderneming, in geval van toepassing van de garantie, zijn uitsluitend ten laste van de klant.

Online verkoop

Artikel 12

§1. Naast onderhavige algemene voorwaarden, die volledig van toepassing zijn op de onlineverkoop, worden de in dit artikel vermelde bijzonderheden toegevoegd.

§2. De artikelen die op de online verkoopsite www.artmaker.be worden aangeboden, vormen een uitnodiging om deze op vrijblijvende basis te bestellen. De werking van de online verkoopsite wordt als volgt vastgelegd:

 1. De klant meldt zich aan op de website van de onderneming en selecteert de artikelen die hij in zijn “winkelwagen” wil plaatsen. Hij geeft daarmee uiting aan zijn bereidheid om de bestelling te plaatsen;
 2. De klant voert zijn leverings- en facturatiegegevens in. Het totale bedrag van de bestelling inclusief alle belastingen en verzendkosten wordt hem duidelijk aangegeven;
 • Na ontvangst van een volledig overzicht van zijn bestelling bevestigt de klant dat hij bereid is om tot betaling over te gaan;
 • De klant wordt op transparante wijze doorverwezen naar de pagina om de betaalmethode te bepalen, met name via bankoverschrijving of creditcard. In voorkomend geval zijn de gegevens met betrekking tot de voor de betaling gebruikte creditcard niet bekend bij de onderneming. De vertrouwelijkheid van de informatie is dus gegarandeerd. De transactiekosten worden gedekt door de onderneming;
 • De betaling wordt gevraagd aan de betrokken financiële instelling;
 • De klant ontvangt het resultaat van de transactie, dat hij kan afdrukken en bewaren als bewijs.
 • De onderneming voert de verwerking na verkoop uit en stuurt het pakket naar de klant in overeenstemming met onderhavige algemene voorwaarden.

§3. De prijzen van de op de site vermelde artikelen zijn geldig op de datum van raadpleging en zijn onder voorbehoud van wijzigingen. De definitieve prijs wordt aan de klant meegedeeld op het ogenblik van de bevestiging van de verkoop door de onderneming.

§4. Door zijn bestelling te bevestigen, geeft de klant aan dat hij van plan is een koopovereenkomst te sluiten met inachtneming van onderhavige algemene voorwaarden. Hij verklaart ook dat alle gegevens met betrekking tot hem juist en geldig zijn. De onderneming kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in dit opzicht.

§5. De levering van de artikelen staat gelijk met de aanvaarding van het aanbod van de vennootschap. Het staat de onderneming vrij om de bestelling te aanvaarden of te weigeren. De e-mail ter bevestiging van de bestelling die naar de klant wordt gestuurd, dient slechts als bevestiging van de ontvangst van de bestelling.

§6. In geval van onbeschikbaarheid van de bestelde artikelen, zal de onderneming de klant hierover informeren. De klant is vrij om een nieuwe bestelling te plaatsen.

Artikel 13

De klant bevestigt, door zijn online bestelling te bevestigen, dat hij minstens 18 jaar oud is. Zoniet kan enkel de klant aansprakelijk worden gesteld. In geen geval kan de verkoop nietig worden verklaard en kan de vennootschap om deze reden aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 14

§1. De online bestelde artikelen blijven eigendom van de onderneming tot de volledige betaling is ontvangen.

§2. De betaling van de artikelen geschiedt door middel van de hoogbeveiligde dienstverlener “PayPlug”.

Website

Artikel 15

§1. Naast de elementen opgenomen in de disclaimer op de website www.artmaker.be, is de volledige inhoud van de website van de onderneming eigendom van de onderneming. Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd. Als zodanig mag het niet worden gekopieerd, gereproduceerd of gebruikt voor andere doeleinden dan deze die eraan worden toegeschreven zonder de toestemming van de eigenaar.

§2. Hoewel de onderneming zijn uiterste best doet om de beschikbaarheid van de site op elk moment te garanderen, kan de onderneming niet aansprakelijk worden gesteld in geval van onbeschikbaarheid van de site. Bovendien kan de website te allen tijde worden gewijzigd ten gevolge van herstellingen, onderhoud, implementering van nieuwe installaties of functies, of aanpassing van de inhoud.

§3. De onderneming kan de compatibiliteit van de website met de door de klant gebruikte hardware of software geenszins garanderen.

§4. De onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een virus of ander element of handelingen van derden die de computerapparatuur van de klant aantast.

Login en wachtwoord

Artikel 16

Bij de registratie wordt de klant gevraagd om een identificatiecode (die voornamelijk overeenkomt met zijn e-mailadres) en een wachtwoord te kiezen. De klant is als enige verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van deze informatie. De klant kan te allen tijde zijn gebruikersnaam en/of wachtwoord wijzigen in overeenstemming met de instructies op de website.

Vertrouwelijkheid en bescherming van persoonsgegevens

Artikel 17

§1. Bij de bestelling van een artikel krijgt de onderneming kennis van vertrouwelijke en/of persoonlijke informatie met betrekking tot de klant. De onderneming is gebonden aan strikte vertrouwelijkheid in dit verband. De onderneming zal onder geen beding enige informatie bekendmaken waarvan zij kennis heeft gekregen. Deze informatie zal niet worden gecommuniceerd of overgedragen aan derden.

§2. In geval van niet-naleving van dit vertrouwelijkheidsbeginsel kunnen zowel de onderneming als de klant van de gedaagde, vergoeding van de geleden schade eisen.

§3. De verwerking van de persoonsgegevens van de individuele klant, zoals bedoeld in de wet van 30/07/2018, de zogenaamde "privacywet", gebeurt in overeenstemming met deze wet en met de Europese verordening 2016/679 ("GDPR"). Ze worden uitsluitend voor bedrijfsspecifieke acties bewaard en worden in geen geval aan derden doorgegeven voor marketingdoeleinden.

De klant heeft de mogelijkheid om:

 • zich op eenvoudig verzoek en kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden;
 • gratis toegang te hebben tot de gegevens die de onderneming over hem/haar opslaat en om de rechtzetting te bekomen van onvolledige, onnauwkeurige of irrelevante gegevens die op hem/haar betrekking hebben.
 • voor ernstige en gerechtvaardigde redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van de opgeslagen gegevens;
 • te verzoeken om de verwijdering van de hem betreffende gegevens uit de onderneming te vragen, op voorwaarde dat de opslag ervan niet door een wettelijke verplichting wordt opgelegd;
 • de overdraagbaarheid van de gegevens die de onderneming in zijn bezit heeft naar een derde partij te verzoeken;
 • zijn/haar toestemming voor de verwerking van gegevens, uitsluitend op basis van haar toestemming, te allen tijde in te trekken.

Elk verzoek in verband met het voorgaande moet schriftelijk aan de vennootschap worden gericht, hetzij per e-mail naar privacy@artmaker.be, etzij via de website van de vennootschap: www.artmaker.be.

§4. Op verzoek van elke autoriteit die van rechtswege bevoegd is om persoonlijke informatie op te vragen, kan de onderneming deze informatie aan derden verstrekken. De onderneming kan deze ook bekendmaken indien een dergelijke overdracht te goeder trouw vereist is om te voldoen aan wet- en regelgeving, om zijn rechten of eigendommen te beschermen of te verdedigen of indien de onderneming van mening is dat de klant een gevaar vormt voor zichzelf of voor een derde partij.

§5. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, in de Europese Unie en België, gebruikt de onderneming redelijke veiligheidsmaatregelen om elk misbruik van en ongeoorloofde toegang tot de persoonlijke gegevens van de klant en derden te voorkomen.

Klachten

Artikel 18

§1. Iedere klacht van de klant dient onmiddellijk verbaal te worden ingediend en schriftelijk worden bevestigd binnen de 3 dagen na de ontvangst van de betrokken artikelen, met de stempel van de post als bewijs.

De onderneming verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om een minnelijke schikking te vinden die voor alle partijen aanvaardbaar is.

§2. Voor zover een klacht door de klant wordt ingediend binnen de in §1 genoemde termijnen en voor zover de onderneming deze aanvaardt, is het bedrag van de klacht beperkt tot de waarde van de betreffende artikelen.

Geschillenbeslechting en bevoegde rechtbanken

Artikel 19

In geval van geschil heeft bemiddeling tussen het bedrijf en de klant de voorkeur. Indien echter geen overeenkomst mogelijk is, zijn de bevoegde rechtbanken van het kanton en het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de vennootschap bevoegd.

Nietigheid

Artikel 20

De eventuele nietigheid van een bepaling van huidig reglement zal de geldigheid van de andere bepalingen niet aantasten. Indien een bepaling nietig wordt verklaard, wordt een alternatieve bepaling met dezelfde draagwijdte overeengekomen.

Toepassing van de Belgische wetgeving

Artikel 21

Alle bepalingen die niet in onderhavige algemene voorwaarden zijn opgenomen, worden beheerst door het Belgische recht dat van kracht is op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

Transportkosten

Artikel 21

De voorbereidings-, verpakkings- en transportkosten worden aangegeven op het moment van bestellen. Deze kosten omvatten geen eventuele douanebelastingen. Bij de levering en installatie wordt de armatuur bij de klant thuis gemonteerd en aan het plafond bevestigd. In geen geval zorgt de onderneming voor de elektrische aansluiting, dit blijft de verantwoordelijkheid van de klant of de voor de aansluiting verantwoordelijke elektricien.

® Alle rechten voorbehouden – Légal PME – 09/2019. Onderhavig document wordt ter beschikking gesteld van de klant en is bedoeld voor gebruik door de onderneming. De informatie mag in geen geval aan derden worden doorgegeven zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur. De wijziging van dit document na verzending is uitsluitend voor rekening van de klant. De uitgever is in geen geval aansprakelijk voor wijzigingen die zonder zijn advies worden aangebracht.

Menu

Account / Taal veranderen

Share

Create a free account to save loved items.

Sign in

Create a free account to use wishlists.

Sign in